• senator@hraba.cz

Našim cílem je posílení nezávislosti celé soustavy státního zastupitelství. Kolegové ze senátorské klubu Starostové a nezávislí předložili návrh zákona, a já jsem byl určen zpravodajem pro první senátní čtení. Na následném jednání ústavněprávního výboru jsem předložil komplexní pozměňovací návrh, který dle mého ještě radikálněji posílí státní zastupitelství proti tlakům politiků. Návrh přinese do současné úpravy zásadní změny.

Nejdůležitější změna se bude týkat procesu odvolání nejvyššího státního zástupce. Ten je dle nyní platné právní úpravy odvolatelný pouze rozhodnutím vlády na návrh ministra spravedlnosti. Nutnou podotknout, že v zákoně nejsou vyjmenovány žádné důvody, za jakých tak může vláda učinit – kabinet tak může odvolat nejvyššího státního zástupce prakticky kdykoliv. Návrh si klade za cíl zavést možnost odvolání vedoucích státních zástupců (tedy nikoliv pouze nejvyššího státního zástupce) pouze na základě kárného řízení.

Jednoduše řečeno: v případě odvolání nejvyššího státního zástupce bude rozhodovat kárný senát, tedy soudci, nikoliv politici, jak je tomu nyní.

Obsahem mého návrhu jsou změny senátního návrhu předloženého v prvním čtení, spočívající ve vypuštění funkčních období pro okresní státní zástupce a stanovení maximálně dvou po sobě jdoucích sedmiletých funkčních období pro krajské a vrchní státní zástupce. U nejvyššího státního zástupce se návrh neodchyluje od původně předloženého senátního návrhu, podle kterého by mělo nejvyššímu státnímu zástupci stačit jedno desetileté období.

Můj návrh tak, jak prošel Ústavně-právním výborem Senátu, oproti senátnímu návrhu předloženému v prvním čtení mění přechodná funkční období nejvyššího a vrchních státních zástupců na 3, respektive 2 roky.

Cílem této změny je demotivovat vládní garnituru k účelové výměně vrcholných vedoucích státních zástupců těsně před nabytím účinnosti zákona.

Otázka výběru nejvyššího státního zástupce bude v každém případě řešit vláda vzešlá z dalších voleb do Poslanecké sněmovny PČR. Rovněž garantuje, že vrchní státní zástupce bude navrhovat současný nejvyšší státní zástupce. V neposlední řadě dává návrh současnému nejvyššímu státnímu zástupci možnost se po uplynutí přechodného funkčního období o funkci znovu ucházet.

Celý návrh si můžete stáhnout zde.